Kandidatët konkurrentë duhet të plotësojnë këto kritere:

 • Kritere të përgjithshme:
 1. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurron;
 3. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale

me dashje;

 1. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna.

 

 • Kritere të veçanta:
 1. Të zotërojë diplomë universitare, në programin e studimit të ciklit të parë “Bachelor” dhe të dytë “Master”;
 2. Të ketë së paku 3 (tre) vite eksperiencë pune;
 3. Të ketë njohuri në programet bazë kompjuterike;
 4. Të ketë dëshmi në një nga 5 (pesë) gjuhët e huaja perëndimore;
 5. Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikuese dhe e aftë të punojë në grup.

 

 

Kandidatët duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

 

 1. Kërkesë me shkrim për këtë aplikim;
 2. Jetëshkrim (CV);
 3. Fotokopje e dokumentit të identifikimit;
 4. Diplomë dhe listë notash për të gjitha ciklet e studimeve universitare (të noterizuara). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga strukturat përgjegjëse përkatëse;
 5. Fotokopje e librezës së punës (në të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë) e noterizuar;
 6. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnime, kualifikimet, arsimin shtesë etj (nëse ka);
 7. Dëshmi e gjuhëve të huaja;
 8. Raport mjeko ligjor për aftësi në punë;
 9. Dëshmi penaliteti.

 

 

Dokumentat dorëzohen pranë Degës se Burimeve Njerëzore, në Fakultetin e Drejtësisë, të Universitetit të Tiranës, nga data 30.10.2023 – 13.11.2023.

 

Përzgjedhja e kandidatëve fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje, testim dhe me intervista të drejtpërdrejta.

 

Për cdo sqarim mund të kontaktoni në numrin e telefonit 04 2431112.

Leave A Comment