LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN  E PARË 
TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË  “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
 VITI AKADEMIK  2023 – 2024
Shtojca 2
Nr. ID Statusi I kanditatit Fitues/Jofitues
1 J95830053I Fitues
2 J71105089N Fitues

Leave A Comment