RIKUJTESE!LISTA E FITUESVE TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI!

  Nr. ID 1 K00325040L 2 J51230038E 3 J70614113D 4 I25221064V 5 I60127060K 6 K05617026B 7 I05329061P 8 H60914038L 9 I50713067N 10 J96008022I 11 H80723118V 12 I60625085A 13 J65907054Q 14 I85604076A 15 J96115008L 16 I85410070W 17 J35805092M 18 I70713070M 19 J25626084E 20 I70211025K 21 J96026070C 22 I50521089I 23 I81217051O 24 I10520182S 25 J45219070M 26 H95528166B […]

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune për pesonel administrativ të emërtesës ”Kryetar i Degës së Shërbimeve”.

Kandidatët konkurrentë duhet të plotësojnë këto kritere: Kritere të përgjithshme: Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar; Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurron; Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje; […]

APLIKANTËT FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE MASTER PER VITIN AKADEMIK 2023-2024

.       Kliko Ketu per te pare listen e fituesve—>> APLIKANTËT FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW       Kliko Ketu per te pare listen e fituesve—>> APLIKANTËT FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR PUBLIK       Kliko Ketu […]

UniAdrion na informon mbi thirrjen e hapur “Western Balkanship call”.

UniAdrion na informon mbi thirrjen e hapur “Western Balkanship call”.   “Western Balkanship”, është një projekt pilot i financuar nga Ministria Italiane e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar (MAECI), përmes Sekretariatit të Përhershëm të Fondacionit Adriatiko Jonian (PS AII).   Forumi i Shoqërisë Civile (Forumi AIC dhe UniAdrion) janë thirrur për të zbatuar projektin […]

HAPEN APLIKIMET PËR STUDENTËT/ KUSHTET PËR TË PËRFITUAR BURSË NË VLERËN E PAGËS MINIMALE – MATURA SHTETËRORE 2024

Hapen aplikimet për studentët/ Kushtet për të përfituar bursë në vlerën e pagës minimale – Matura Shtetërore 2024       Kliko ketu per te  lexuar artikullin e plote:  https://maturashteterore.com/2023/10/24/hapen-aplikimet-per-studentet-kushtet-per-te-perfituar-burse-ne-vleren-e-pages-minimale/

FAKULTETI I DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 6 (gjashtë) vende të lira pune për pesonel akademik me kohë të plotë në Departamentin e të Drejtës Civile, nga të cilat 3 (tre) janë vende të lira pune për personel akademik me kohë të plotë, kategoria ”Profesor” dhe kategoria ”Lektor”, si edhe 3 (tre) […]