LISTA E RENDITJES TË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, VITI AKADEMIK 2023 – 2024
Nr. ID Kreditet ECTS të grumbulluara nga kandidati Emertimi i programit te studimit ku transferohet Statusi I kandidatit Fitues/ Jofitues Shenime te vecanta
1 K30131063H 120  ECTS PICD FITUES Viti i trete

 

 

 

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN  E PARË
TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË  “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
 VITI AKADEMIK  2023 – 2024
Nr. ID Pikët Totale Statusi I kanditatit Fitues/Jofitues
1 J81031010U 19.1 FITUES

 

 

 

 

 

Leave A Comment