THIRRJE PËR APLIKIME

NGA STUDENTËT E FAKULTETIT TË DREJTËSISË

 

Departamenti i të Drejtës Publike, Fakulteti i Drejtësisë është duke zbatuar projektin “Mjetet dhe Institucionet që promovojnë mbrojtjen, respektimin dhe nxitjen e të drejtave të njeriut”. Për zbatimin e këtij projekti do të përfshihen edhe 30 studentë të Fakultetit të Drejtësisë.

Studentët do të marrin pjesë në shkollën dimërore dhe t’i nënshtrohen një trajnimi paraprak nga ekspertët e fushës në lidhje me mjetet dhe institucionet që garantojnë promovimin, mbrojtjen dhe nxitjen e të Drejtave të Njeriut në Shqipëri dhe standardet Ndërkombëtare.

Në fazën e dytë të projektit, studentët që do të përzgjidhen për të qënë pjesë e shkollës dimërore do të përgatisin nën udhëheqjen e lektorëve të fushës një botim me punime kërkimore brenda fushës së projektit.

Studentët e interesuar mund të aplikojnë për të qënë pjesë e këtij projekti duke dërguar një kërkesë/letër motivimi me shkrim ( maksimumi 1 faqe  formati A4) ku të përfshijnë:

Gjeneralitetet , kontaktet e-mail, tel, vitin e studimit dhe motivi për përfshirjen në këtë projekt.

 

Aplikimet do të dorëzohen elektronikisht në adresën e emailit  projektifdut@gmail.com deri në datën 1.10.2023.

 

 

Bordi Organizativ i Projektit

 

 

Leave A Comment