Dr. Dorina SAJA (Udhëheqës Shkencor)

Msc.Valbona NDREPEPAJ ( Kërkues Shkencor)

Dr. Suela MAXHELAKU ( Ekspert IT, Analiste e të dhënave)

 

Titulli i Projektit: Aspekte të menaxhimit të specialistëve të Shërbimit të Provës  në Shqipëri: nën

perspektivën e Rregullave të Tokyos

Programi:            “ UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION”

Fakulteti:              Drejtësisë/Departamenti Penal

TETOR, 2021

 

Metodologjia

Shiko Seksionin Plani i punës, përfshirë metodologjinë dhe teknikat që propozohen të përdoren. Theksojmë se, në varësi të rezultateve në përfundim të procesit të rishikimit të literaturës dhe nevojave të dala gjatë mbledhjes së të dhënave metoda e analizimit të tyre mund të ketë ndryshime.

Analiza e riskut

Në procesin e mbledhjes dhe analizës së të dhënave, ne kemi marrë në konsideratë disa faktorë të rëndësishëm që mund të ndikojnë në sasinë apo cilësinë e të dhënave të mbledhura, si më poshtë:

 

  1. Kryerja e vizitave, pyetësorit apo inervistave gjatë përhapjes së pandemisë SARS-COVID-
  2. Në kushtet që personeli mund të punojë me orë të shkurtuara ose të planifikuara për shkak të masave të vendosura.

 

Plan veprimi: pyetsorët do të kryhen online. Vizitat në degët territoriale do të planifikohen në kohë dhe intervistat do të zhvillohen duke respektuar masat anticovid, si edhe do të garantohet dhe ruhet anonimati i të intervistuarve.

 

  1. Në përgjithësi, sipas raporteve dhe studimeve vjetore të Bashkimit Evropian për Republikën e Shqipërisë, administrata publike në Shqipëri vuan nga politizimi. Kjo gjithashtu i pengon nëpunësit civilë të shprehin mendimet e tyre lirshëm, pasi ata kanë frikë se mund të humbasin vendin e punës.

 

Plan veprimi: Si të pika 1 dhe 2.

 

Kontrolli i cilësisë dhe monitorimi

 

Në metodat për monitorimin dhe vlerësimin e projektit do të përfshihen raportimet e ndërmjetme 6 mujore financiare dhe shkencore. Po ashtu, grupi i këtij projekti, nëpërmjet teknikës PERT (projekt evaluation and revieë techniques), do të planifikojë, koordinojë, organizojë, dokumentojë

 

dhe vlerësojë të gjitha aktivitet në kuadër të këtij projekti. Pas secilit aktivitet dhe në përfundim të projektit, më anë të metodës kritike CPM (critical path method), do të ballafaqojë aktivitete e përcaktuara me ato të kryera realisht. Pra rezultatet e arrira me fazën fillestare të planifikimit.

 

Strategjia e informimit mbi kërkimin

Botimi në revista shkencore me faktor impakti, në trajtën e një artikulli shkencor; Prezantimi në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare;

Përcjellja e rezultateve të projektit të grupet e interesit dhe institucionet politikë-bërëse; Përfshirja në programet e lëndëve përkatëse.

 

Perspektivat e bashkëpunimit

Në varësi të procesit të rishikimit të ltersturës mbledhjes së të dhënave, analizimit të tyre, dhe procesit të publikimit të rezultateve të projektit munmd të gjendën perspektiva të ndryshme të bashkëpunimit.

 

Referencat paraprake

 

ARMSTRONG. M, (2007), Performance Management, Key Strategies and Practical Guidelines, third

editions by Kogan Page, London.

COYLE-SHAPIRO, J.A-M., &; KESSLER, I. (2002). Reciprocity through the lens of the psychological contract: Employee and Employer perspectives. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11: 1-18.

DELPO. A, (2007), The Performance Appraisal Handbook: Legal & Practical Rules for Managers, Second edition by Nolo, USA.

HOCHSTETLER. A; DELISI. M, (2005), Importation, deprivation, and varieties of serving time: An integrated-lifestyle-exposure model of prison offending, Journal of criminal justice, Vol. 33, Issue. 3,

https://drejtesia.gov.al/category/fjalime/ https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0032885519882342

 

https://journals.sagepub.com/home/tpj

https://rm.coe.int/combating-ill-treatment-in-prison-2-web-en/16806ab9a7 https://rm.coe.int/guidelines-training-staff/1680943aad https://rm.coe.int/guidelines-training-staff/1680943aad

https://rm.coe.int/pc-cp-2017-8-e-information-about-the-training-of-the-prison-probation-

/1680799859

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Prison%20staff%20perspectives%20EPSU% 20survey%20June%202016%20EN.pdf

https://www.europris.org/file/council-of-europe-guidelines-regarding-recruitment-selection- training-and-development-of-prison-and-probation-staff/

https://www.europris.org/wp-content/uploads/2021/02/Strategic-plan-final.pdf

https://www.google.com/search?q=PRISON+STAFF&sxsrf=AOaemvKHsO4nnInaAzWVJx 3r1

yYI6CXyvw:1634723618948;ei=IudvYe2MOef_7_UP3_2PuAU&start=30&sa= N&ved=2ahU

KEwjtpfOE3NjzAhXn_7sIHd_- A1c4FBDy0wN6BAgBEDk&biw=1440&bih=789&dpr=1

https://www.jstor.org/stable/pdf/41970687.pdf?refreqid=excelsior%3A5297df02e6fc591a3db260 82cea7bbb6

https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/training-and-staff-development-jails-what- and-what-can-be https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2300/RR2386/RAND_RR238 6.pdf https://www.researchgate.net/publication/340165955_Recruitment_Training_and_Professional_ Development_of_Probation_Staff https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047235205000164

KAUFMAN, B. (2007). “The development of HRM in historical and international perspective.”

  1. BOXALL, J. PURCELL, and P. WRIGHT (eds.), The Oxford Handbook of Human Resource

 

Management, pp. 19–47. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar. KAUFMAN, B. (2008). Managing the Human Factor: The Early Years of Human Resource Management in American Industry. Ithaca: Cornell University Press.

KEINAN, G., & MALACH-PINES, A. (2007). Stress and burnout among prison personnel: Sources, outcomes, and intervention strategies. Criminal Justice and Behavior, 34(3),

380–398. https://doi.org/10.1177/0093854806290007. Kodi Penal

Kodi i Procedurës Penale

Ligj nr. 78/2020 “për organizimin dhe funksionimin e shërbimit të proves” Ligj nr. 79/2020 “për ekzekutimin e vendimeve penale”

MARR.B, (2008), Managing and Delivering Performance, Elsevier Ltd, Amsterdam.

MILTON, B., (1974) "Ethnic self-help groups in prison and on parole." Crime and Delinquency

20 (April). Tokyo Rules

Të gjitha faqet janë aksesuar në periudhën 01-20.10.2021.

Leave A Comment