Universiteti i Humboldtit, Gjermani, na informon mbi Summer School qe ata do te organizojne ne datat 19 qershor – 14 korrik 2023 ose 24 korrik – 18 gusht 2023.
29/03/2023
THIRRJE PËR ARTIKUJ
30/03/2023
Bursa nga OSBE
Në vijim gjeni informacion për bursa nga OSBE. Bursa e OSBE-së për Paqe dhe Siguri synon të fuqizojë profesionistët e rinj, veçanërisht gratë, për t’u angazhuar në sektorin e sigurisë, veçanërisht në fushën e sigurisë politiko-ushtarake. Ajo thekson parandalimin, zgjidhjen, menaxhimin dhe rehabilitimin pas konfliktit të konfliktit; nëpërmjet kontrollit të armëve, çarmatimit dhe mospërhapjes; drejt ndërtimit të besimit dhe sigurisë në zonën e OSBE-së.

Programi i trajnimit përbëhet nga dy komponentë: një kurs online nëntë-javor i bazuar në pyetje që fillon më 29 maj 2023 dhe një kurs njëjavor fizik në Vjenë (i rezervuar për femra të diplomuara të suksesshme) në vjeshtë 2023.
Programi i Trajnimit do të mbahet në gjuhën angleze dhe do të ofrojë orientim dhe njohuri të përgjithshme rreth parandalimit dhe zgjidhjes së konflikteve përmes kontrollit të armëve, çarmatimit dhe mospërhapjes, me fokus të veçantë në instrumentet e lidhura me OSBE-në, që trajtojnë ciklin e konfliktit në rajon.
Ky kurs u dedikohet profesionistëve të rinj (22-32 vjeç), me një diplomë universitare minimalisht Bachelor ose ekuivalente.
I gjithë aplikimi kryhet online, brenda datës 10 prill 2023.