Lista për përjashtimin nga tarifa e shkollimit, per studentet cikli i studimeve: ‘Program i Integruar’ sipas VKM-së nr. 269, datë 29.03.2017

Lista për perfitimin e burses financiare per studentet cikli i studimeve: ‘Program i Integruar’ sipas VKM-së nr. 903, datë 21.12.2016
27/03/2023
Lista për reduktimin e tarifës së shkollimit, per studentet cikli II i studimeve: ‘MASTER’ sipas VKM-së nr. 780, datë 26.12.2018
27/03/2023
Lista për përjashtimin nga tarifa e shkollimit, per studentet cikli i studimeve: ‘Program i Integruar’ sipas VKM-së nr. 269, datë 29.03.2017
Nr. Emër Mbiemër Fakulteti Dega Viti
1 Alesja Lleshi Fakulteti I Drejtesise Prog.Integruar 2
2 Emanuel Haxhillari Fakulteti I Drejtesise Prog.Integruar 4