Lista për perfitimin e burses financiare per studentet cikli i studimeve: ‘Program i Integruar’ sipas VKM-së nr. 903, datë 21.12.2016

“Transparenca dhe e Drejta e Informimit në Institucionet e BE-së”, në kuadër të projektit “E drejta e informimit në Shqipëri”
27/03/2023
Lista për përjashtimin nga tarifa e shkollimit, per studentet cikli i studimeve: ‘Program i Integruar’ sipas VKM-së nr. 269, datë 29.03.2017
27/03/2023
Lista për perfitimin e burses financiare per studentet cikli i studimeve: ‘Program i Integruar’ sipas VKM-së nr. 903, datë 21.12.2016
Nr. Emër Mbiemër Fakulteti Dega Viti
1 Emanuel Haxhillari Fakulteti I Drejtesise Prog.Integruar 4