ORGANIZOJNË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE: “TË DREJTAT E NJERIUT, KUSHTETUTA DHE E DREJTA NDËRKOMBËTARE”

  

THIRRJE PËR ABSTRAKTE

 

Aplikimi

Regjistrimi i abstraktit dhe CV-së bëhet online në https://nettskjema.no/a/324829

 

UDHËZIME PËR PËRGATITJEN DHE DORËZIMIN E ABSTRAKTIT DHE CV

 

Duke përdorur 200-300 fjalë, ju lutem paraqisni një përmbledhje shkencore të projekt-propozimit tuaj kërkimor. Shkurtimisht, përshkruani objektivat, grupet e synuara, aktivitetet kryesore dhe rezultatet e parashikuara të punimit. Po ashtu, në një faqe A4 maksimumi paraqisni të mënyrë të përmbledhur CV-në tuaj.

 

 • Të gjitha abstraktet duhet të përmbajnë seksionet e mëposhtme:
 • Tema shkencore: Ju lutemi zgjidhni një nga temat shkencore të listuara më poshtë
 • Titulli (Font Times New Roman, Madhësia 12 pt, Shkronjat Bold Block, hapësira e rreshtit 1)
 • Autorët (Font Times New Roman, Madhësia 11 pt, hapësira e rreshtit 1) Emri i autorit prezantues duhet të jetë me shkronja të zeza.
 • Përkatësia e autorëve/institucioni (Font Times New Roman, Madhësia 11 pikë, hapësira e rreshtit 1)
 • Teksti i punimit duhet të përmbajë: Qëllimin e studimit, Rezultatet, Përfundimet.

 

Shënim: Për efekt të akreditimit, secili autor i parë duhet të dërgojë një CV bashkë me abstraktin.

 

DATA TË RËNDËSISHME

 

Afati i fundit për regjistrimin: 31 mars 2023.

Kthimi i përgjigjes: 15 prill 2023.

Konferenca: 5 maj 2023, Tiranë. Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Pranimi i punimit të plotë: 31 korrik 2023

Informacione të përgjithshme:

 

Konferenca Ndërkombëtare 2023, realizohet si bashkëpunim i Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, me Shoqatën Shqiptare të së Drejtës Ndërkombëtare (International Law Association – Albania), Universita degli Studi “La Sapienza”, Link Campus University, Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Evropës Juglindore dhe me Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Prishtinës.

 

Konferenca ka si qëllim që të bashkojë studiuesit kryesorë nga bota akademike për të ndarë gjetjet e tyre të fundit për një sërë temash që lidhen me zhvillimet më të fundit në fushat e së drejtës kushtetuese, të drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut.

 

Qëllimet kryesore të konferencës janë:

 • Vlerësimi i evoluimit të jurisprudencës dhe zhvillimet që ajo po merr në fushën ë së drejtës kushtetuese, ndërkombëtare dhe të të drejtave të njeriut.
 • Promovimi i bashkëpunimeve të reja ndërmjet kërkuesve vendas dhe atyre që punojnë në institucione perëndimore, duke kontribuar në ngritjen e kapaciteve në        për hulumtime shkencore në këto fusha.
 • Vlerësimi i gjendjes së të drejtave të njeriut në vende të ndryshme.

 

Ftesa për pjesëmarrje u drejtohet studiuesve që punojnë në fushën kushtetuese, ndërkombëtare dhe të të drejtave të njeriut, që lidhet me tematikat e mëposhtme:

 

Tematikat:

 1. Të drejtat e njeriut dhe evoluimi i tyre;
 2. Roli i kushtetutave në mbrojtjen e të drejtave të njeriut;
 3. Organizimi institucional kushtetues dhe praktikat e gjykatave;
 4. Lindja e nevojës për mbrojtjen ndërkombëtare të të drejtave të njeriut;
 5. Qasja fillestare ndaj të drejtave të njeriut nga e drejta ndërkombëtare;
 6. Zhvillimi i institucioneve ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut;
 7. Institutet e ndryshme të së drejtës ndërkombëtare;
 8. Raporti midis të drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës së brendshme, në fushën e të
 9. drejtave të njeriut;
 10. Mbrojtja e të drejtave të njeriut të grupeve vulnerabël;
 11. Reparacionet dhe mjetet juridike në fushën e të drejtave të njeriut;
 12. E drejta e traktateve;
 13. E drejta humanitare;
 14. E drejta e organizatave ndërkombëtare;
 15. Llojet e interpretimeve të ndryshme të së drejtës dhe ndikimi i tyre mbi të drejtat dhe liritë themelore të njeriut;
 16. Të drejtat e njeriut në aktet kushtetuese;
 17. Parlamentarizmi;
 18. Ekzekutivi;
 19. Gjyqësori;
 20. Institucionet e pavaruara.

 

 

 

 

UDHËZIME TË RËNDËSISHME:

 

 • Prezantimi në konferencë do të jetë kusht për botimin e kumtesës në një proceedings book.
 • Duke dorëzuar një abstrakt, ju pranoni që të dhënat tuaja personale të ruhen dhe përdoren nga organizatorët për të përpunuar punimin tuaj, për të mundësuar prezantimin në konferencë dhe publikimin e përmbledhjes.
 • Ju mund të jeni autor i parë i vetëm një punimi, por bashkëautor i dy ose më shumë punimeve.
 • Nuk do te pranohen abstraktet që nuk përmbajnë rezultate ose strukturë sipas udhëzimeve.

 

 

Persona kontakti:

 

Gentian Zyberi – gentian.zyberi@nchr.uio.no

Erjon Muharremaj – erjon.muharremaj@fdut.edu.al

Erind Merkuri – erind.merkuri@fdut.edu.al

 

Leave A Comment