Përcjellje Informacioni

Lista e zgjedhësve për Personelin Akademik të Njësisë bazë të Departamentit të së Drejtës Penale të Fakultetit të Drejtësisë UT
14/02/2023
Përcillet për njohje Vendimi nr. 05, datë 30.01.2023
15/02/2023
Përcjellje Informacioni