Urdhër i Brendshëm
19/12/2022
Mbi ditet e mbetura te lejes vjetore per personelin akademik me kohe te plote te UT-se
21/12/2022
Mbi lejen vjetore