Në kuadër të projektit kërkimor-shkencor “Kriminologjia e gjelbër. Dëmi, subjektet dhe viktimat mjedisore sipas legjislacionit dhe praktikës shqiptare”, financuar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), në kuadër të Programit për Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit 2022-2023, ftohen të gjithë studentët e interesuar të Fakultetit të Drejtësisë, të aplikojnë për të marrë pjesë  në këtë projekt.

Studentët nëpërmjet një workshop-i do të trajnohen lidhur me metodat e kërkimit shkencor dhe pjesmarrja në projekt do t’i ndihmojë ata në rritjen e aftësive të tyrë në fushën e kërkimit shkencor. Më tej, ata do të jenë pjesë aktive e projektit nëpërmjet mbledhjes së të dhënave, literaturës, vendimeve gjyqwsore apo statistikave në këtë fushë dhe në hartimin e një studimi përfundimtar.

Studentët do të informohen dhe ndërgjegjësohen mbi rëndësinw e krimeve mjedisore dhe ndikimin e tyre në cilësinë e jetës duke analizuar subjekte dhe viktima të kësaj kategorie.

Në fund të projektit, studentët do të pajisen më çertifikatë pjesëmarrjeje.

Koha e përfundimit të projektit: Gusht 2023.

Kriteret që duhet të plotësojnë studentët:

  • Preferohen studentët e nivelit Master apo në vitet e fundit të Progarmit të Integruar “Master i Shkencave në Drejtësi”.

  • Kanë prioritet studentët me mesatare të lartë.

  • Të jenë njohës të mire të gjuhës angleze dhe italiane.

  • Te jenë të interesuar në përvetësimin e metodave të kërkimit shkencor dhe të kenë aftësi të mira analitike dhe organizative.

  • Të kenë aftësi të mira komunikimi dhe të punës në grup.

Studentët e interesuar të paraqesin CV-të e tyre deri në datën 09.12.2022 në adresën e emailit: arjola.kazazi@fdut.edu.al

 

Leave A Comment