Njoftim për studentët

Thirrje Erasmus+
18/11/2022
Kandidatët fitues në Masterin Ekzekutiv në Kriminologji
21/11/2022
Njoftim për studentët

Ministria e Arsimit dhe Sportit, njofton të gjitha IAL-të se;

 

Me propozim të MAS është miratuar vendimi nr. 386 datë 01.06.2022, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e fushave dhe të programeve të studimit, që përbëjnë prioritet kombëtar dhe mbështetje financiare të studentëve të shkëlqyer e studenteve, që ndjekin këto programe në institucionet publike të arsimit të lartë”, i cili parashikon në pikën 8, se ministri përcakton rregullat e hollësishme për afatet e aplikimit, shqyrtimi dhe porcedurat për përcaktimin e masës dhe të mënyrës së financimit.

 

Në zbatim të këtij udhëzimi është miratuar udhëzimi nr. 30, datë 04.11.2022, “Për përcaktimin e rregullave dhe afateve të aplikimit, si dhe procedurat të përcaktimit të masës dhe mënyrës së financimit të studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar”

 

Sa më sipër, Ministria e Arsimit dhe Sportit kërkon të merren masa për të informuar studentët, për të aplikuar sipas formularit model (bashkëlidhur).

 

Aplikimi për përfitimin e mbështetjes financiare për rezultate të shkëlqyera apo ndjekës së programeve prioritare, do të bëhet nga studentët pranë AKFAL-it.

 

Bashkëlidhur do të gjeni shkresë e MAS;  Formular aplikimi për përfitim të mbështetjes financiare; Udhëzim nr. 30, datë 04.11.2022

FORMULAR
UDHËZIM
SHKRESË MAS