Lista e renditjes së aplikantëve që nuk janë regjistruar në asnjë program studimi, për kuotat e mbetura të paplotësuara

Permledhja e takimit te realizuar me AADF,date 3.11.2022, per thirrjet e reja READ
05/11/2022
Seanca Informuese nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara mbi programet SUSI dhe Global UGrad
18/11/2022
Lista e renditjes së aplikantëve që nuk janë regjistruar në asnjë program studimi, për kuotat e mbetura të paplotësuara