Albania | Human Resources | October 2022
Deloitte Masterclass
Përshëndetje,

 

Në kuadër të bashkëpunimit dhe ofrimit të mundësive të reja për studentët, ju prezantojmë me një projekt të ri i cili vjen për herë të parë nga Deloitte Albania: Deloitte Masterclass!

 

Ky projekt, në formatin e një cikli workshop-esh interaktiv, i dedikohet studentëve të vitit të 3 (dhe më tej) të studimeve të larta, të cilët kanë dëshirën dhe motivimin të zhvillojnë aftësitë e tyre ndërvepruese dhe teknike në botën e biznesit.

 

Data të rëndësishme

 

  • Aplikimet: 12-28 Tetor
  • Faza e intervistimit dhe përzgjedhjes: 31 Tetor – 11 Nëntor
  • Ditët e Masterclass: 14-25 Nëntor

 

Për informacion më të detajuar ju ftojmë të vizitoni apo të ndani me studentët link-un në vijim: Deloitte Masterclass Albania

 

Në përfundimin e suksesshëm të workshop-eve, studentët do të pajisen me çertifikata nga Deloitte dhe, bazuar në kurrikulën praktike që programi ka, mendojmë se pjesëmarrja e tyre mund të kontribuojë në orët e praktikës që ju kërkohet gjatë studimeve. Për këtë jemi të hapur për bisedime të mëtejshme me ju.

 

E vlerësojmë bashkëpunimin tuaj në promovimin e kësaj nisme! Në vijim janë edhe fushatat e lancimit në rrjetet sociale të Deloitte Albania.

 

 

Mbetemi në dispozicion për çdo pyetje apo paqartësi që mund të keni.

 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

 

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings excellent capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte’s approximately 312,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

 

© 2022 Deloitte Albania

Leave A Comment