Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 4 (katër) vende të lira pune për personel administrativ ( me karakter administrativ) me kohë të plotë, të emërtesave si më poshtë:

 

 

Kryetar i Degës së Financës

 

Kandidatët që konkurojnë për Kryetar i Degës së Financës’, duhet të plotësojnë këto kritere:

 

Ø  Kritere të përgjithshme:

1.Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar.

2.Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurojnë.

3.Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata për kryerjen një vepre penale me dashje.

  1. 4. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna.

Ø  Kritere të veçanta

  1. Të zotërojë diplomë të nivelit, “Master i Shkencave” ose diploma  ekuivalente me to (DIND)në shkenca ekonomike.
  2. Të ketë të paktën 5 (pesë) vite përvojë pune në profesion
  3. Të ketë njohuri në përdorimin e programit Microsoft Office dhe programeve kompjuterike më të avancuara bashkëkohore (Financa 5 ose Alpha).
  4. Të ketë dëshmi në një nga 5 (pesë) gjuhët e huaja perëndimore.
  5. Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikuese dhe e aftë të punojë në grup.

 

 

Punonjës pastrimi 3 (tre)

Ø  Kritere të përgjithshme:

1.Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar.

2.Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të  cilin konkurojnë.

3.Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës.

  1. 4.  Të mos jetë marrë ndaj tyre masë disiplinore.

Ø  Kritere të veçanta

  1. Të ketë eksperiencë pune .
  2. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe e aftë të punoj në grup.

 

Dokumentacioni i mësipërm të njësohet me origjinalin dhe të protokollohet në Zyrën e Protokollit.

 

Një kopje e dokumentacionit do ti dorëzohet Zyrës së Burimeve Njerëzore duke filluar nga data 12.09.2022- 26.09.2022.

Leave A Comment