Njoftohen studentët e vitit të parë dhe vitit të dytë të Programit Master i Shkencave (penal/ civil/ publik), studentët e vitit të pare dhe të dytë Master Profesional (penal/ civil/ publik) me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, studentët e Masterit Profesional Eu Business Law dhe studentët e Programit Master i Shkencave dhe Master Profesional programi i vjetër 2011 – 2012, se provimet e vjeshtës (muaji Shtator), Regjistrimi  i provimeve për studentët e të gjitha programeve të lartpërmendura do të bëhet me Email  në periudhën nga 01 Gushti 2022 deri në 20 Gusht 2022, në këtë formë:

Plotësohen formularët e regjistrimit bashkëngjitur këtij njoftimi sipas programit përkatës nga ana e studentit, për lëndët të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim dhe i përcillen sekretares mësimore në email, në mënyrë që të kryhen verifikimet përkatëse.

Studentët e vitit të parë të të gjitha Programeve Master i Shkencave dhe Master Profesional mund të japin maksimumi deri 30 kredite për provimet e mbartura dhe 2 lëndë rishikim note nga lëndët e vitit të parë studimit.

Studentët e vitit të dytë të të gjitha Programeve Master i Shkencave dhe Master Profesional mund të japin maksimumi deri 30 kredite për provimet e mbartura dhe 3 lëndë rishikim note nga lëndët e vitit të pare dhe të dytë të  studimit së bashku.

Studentët e vitit të parë të Programit Master Profesional Eu Business Law mund të japin maksimumi deri 30 kredite për provimet e mbartura dhe 3 lëndë rishikim note nga lëndët e vitit të parë studimit

 

 

Formularët e plotësuar të përcillen në adresën e emailit si më poshtë:

marsela.zurbo@fdut.edu.al

 

Njoftohen studentët e vitit të parë, vitit të dytë dhe vitit të tretë të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”, se provimet e vjeshtës(muaji Shtator) për vitin akademik 2021 – 2022 do te zhvillohen  sipas lëndëve, datave dhe orareve bashkëlidhur këtij njoftimi.

Regjistrimi  i provimeve për studentët e vitit të parë të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi” , studentëve të vitit të dytë të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi” dhe i studentëve të vitit të tretë të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”  do të bëhet me Email,   në periudhën nga 01 Gushti 2022 deri në 20 Gusht 2022, në këtë formë:

Plotësohen formularët e regjistrimit bashkëngjitur këtij njoftimi sipas programit përkatës nga ana e studentit, për lëndët të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim dhe i përcillen sekretares mësimore në email.

Studentët e vitit të parë të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”mund të japin maksimumi deri 30 kredite për provimet e mbartura dhe 3 lëndë rishikim note nga lëndët e vitit të parë studimit.

Studentët e vitit të dytë të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi” mund të japin maksimumi deri 30 kredite për provimet e mbartura dhe 3 lëndë rishikim note nga lëndët e vitit të dytë të  studimit.

Studentët e vitit të tretë të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi” mund të japin maksimumi deri 30 kredite për provimet e mbartura dhe 3 lëndë rishikim note nga lëndët e vitit të tretë të  studimit.

Formularët e plotësuar të përcillen në adresat e emailit si më poshtë:

 

 

1) Programi i Integruar i Ciklit të Dytë ,viti 1, “Master i Shkencave në Drejtësi”: desjana.bezhani@fdut.edu.al

2) Programi i Integruar i Ciklit të Dytë, viti 2 dhe 3, “Master i Shkencave në Drejtësi”: mimoza.cenaj@fdut.edu.al

 

 

 

.

Njoftohen studentët e vitit të pare dhe të dytë të Programit Master Ekzekutiv në Kriminologji se provimet e sezonit të vjeshtës (shtator 2022)  për vitin akademik 2021 – 2022 do te zhvillohen sipas lëndëve, datave dhe orareve bashkëlidhur këtij njoftimi.

Regjistrimi  i provimeve për studentët do të bëhet me Email, në periudhën nga 01 Gusht 2022 deri në 20 Gusht 2022, në këtë formë:

Plotësohet formulari i regjistrimit bashkëngjitur këtij njoftimi nga ana e studentit, për lëndët të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim dhe i përcillen sekretares mësimore në email.

 

Formularët e plotësuar të përcillen në adresën e emailit si më poshtë:

ana.papanastasi@fdut.edu.al

 

 

 

.

Njoftohen studentët të Programit Bachelor  se provimet e sezonit të vjeshtës (shtator 2022)  për vitin akademik 2021 – 2022 do te zhvillohen sipas lëndëve, datave dhe orareve bashkëlidhur këtij njoftimi.

Regjistrimi  i provimeve për studentët do të bëhet me Email, në periudhën nga 01 Gusht 2022 deri në 20 Gusht 2022, në këtë formë:

Plotësohet formulari i regjistrimit bashkëngjitur këtij njoftimi nga ana e studentit, për lëndët të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim dhe i përcillen sekretares mësimore në email.

Formularët e plotësuar të përcillen në adresën e emailit si më poshtë:

1) Programi Bachelor me kohe te Plote: desjana.bezhani@fdut.edu.al

2) Programi Bachelor me kohe te Pjesshme: mimoza.cenaj@fdut.edu.al

 

 

 

 

Kliko këtu ->  DATAT E PROVIMEVE VJESHTË 2022

 

 

 

 

Kujdes: Formularet e regjistrimit per cdo student jane ndare ne:

Formular Master Profesional Penal Viti dyte vjeshte 2022

Formular Master Profesional Penal Viti pare vjeshte 2022

Formular Master Profesional Publik viti dyte vjeshte 2022

Formular Master Profesional Publik viti pare vjeshte 2022

Formular Master Shkencor Civil viti dyte vjeshte 2022

Formular Master Shkencor Civil viti pare vjeshte 2022

Formular Master Shkencor Penal Viti Dyte Vjeshte 2022

Formular Master Shkencor Penal Viti Pare Vjeshte 2022

Formular Master Shkencor Publik Viti dyte vjeshte 2022

Formular Master Shkencor Publik Viti pare vjeshte 2022

Formular Vjeshte PICD Viti I

Formular Vjeshte PICD Viti II dhe III

Formular Vjeshte Rishikim PICD Viti II dhe III

FORMULAR-BACHELOR-KOHE-E-PJESSHME- VJESHTE 2022

Formulari-VJESHTE-Bachelor-me-Kohe-te-Plote

MASTER EKZEKUTIV VIT PARE VJESHTE

MASTER EKZEKUTIV VJESHTE

Formular EU Business Law vjeshte shtator 2022

Formular Master 2010-2011deri 2015-2016 VJESHTE

Formular Master Profesional Civil viti dyte vjeshte 2022

Formular Master Profesional Civil viti pare vjeshte 2022

Formular Master Profesional Kohe e Pjesshme VJESHTE

Leave A Comment