Njoftim për Studentë universitarë dhe të rinj të diplomuar nga të gjitha vendet e EUSAIR

Shtyhet afati për shpallje konkursi për 6 (gjashtë) vende të lira pune për pesonel ndihmësakademik (me karakter mësimor dhe me karakter administrativ) me kohë të plotë, të emërtesave si më poshtë:
12/07/2022
Lista shtesë e studentëve që përfitojnë reduktim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2021-2022 për programi ciklit dytë të studimit sipas VKM-së 780, datë 26.12.2018.
28/07/2022
Njoftim për Studentë universitarë dhe të rinj të diplomuar nga të gjitha vendet e EUSAIR

Studentë universitarë dhe të rinj të diplomuar nga të gjitha vendet e EUSAIR (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Mali i Zi, Greqia, Italia, Maqedonia e Veriut, San Marino, Serbia dhe Sllovenia) do të kenë afat deri në deri më datë 22 gusht 2022, për t’iu përgjigjur pyetjes: “Si mund të kontribuojnë (më mirë) të rinjtë në EUSAIR?”, duke dërguar një e-mail në info@uniadrion.net duke specifikuar emrin, mbiemrin, shtetin dhe titullin e punimit.

https://www.uniadrion.net/eusair-youth-contest-deadline-postponed/

Puna përfundimtare mund të jetë një propozim projekti, një sondazh, një paraqitje audio-vizuale, një koleksion fotografish, tregime, etj.

Do të përzgjidhen 10 të rinj dhe do të kenë mundësinë të vizitojnë institucionet kryesore të Bashkimit Evropian në Bruksel.

Për më shumë informacion, referohuni linkut:

https://www.linkedin.com/posts/uniadrion-secretariat-1ba5a01bb_pdf-eusair-youth-contest-activity-6950041111730003968-WN5T?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Universiteti i Tiranës ju uron suksese!