Banka e Shqipërisë ka hapur konkursin “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2022”

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 6 (gjashtë) vende të lira pune për pesonel ndihmësakademik (me karakter mësimor dhe me karakter administrativ) me kohë të plotë, të emërtesave si më poshtë:
27/06/2022
Agjencia Universitare e Frankofonisë ( AUF ) ka hapur thirrje
28/06/2022
Banka e Shqipërisë ka hapur konkursin “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2022”