Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 6 (gjashtë) vende të lira pune për pesonel ndihmësakademik (me karakter mësimor dhe me karakter administrativ) me kohë të plotë, të emërtesave si më poshtë:

Ka nisur programi i praktikave te punes per te rinjte profesioniste
24/06/2022
Banka e Shqipërisë ka hapur konkursin “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2022”
28/06/2022
Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 6 (gjashtë) vende të lira pune për pesonel ndihmësakademik (me karakter mësimor dhe me karakter administrativ) me kohë të plotë, të emërtesave si më poshtë:
.

 

 

 

 1. Laborant Departamenti pranë Departamentit të së Drejtës Civile;

 2. Laborant Departamenti pranë Departamentit të së Drejtës Penale;

 3. Specialist mësimor pranë Degës mësimore;

 4. Specialist protokoll-arkiva pranë Degës së Protokoll- Arshiva;

 

 

 

Kandidatët konkurrentë për 1 (një) vend të lirë pune për personel ndihmësakademik me karakter mësimor me detyrë “Laborant Departamenti pranë Departamentit të së Drejtës Civile”, duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;

 2. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master” ose ekuivalente me të;

 3. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata për kryerjen e një vepre penale me dashje;

 4. Të mos jetë marrë ndaj tyre masë disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët konkurrentë, duhet të plotësojnë edhe këto kritere të veçanta:

 1. Të këtë njohuri shumë të mira të përdorimit të programeve bazë kompjuterike;

 2. Preferohet të ketë eksperiencë pune;

 3. Të ketë njohuri të Ligjit të Arsimit të Lartë;

 4. Të dijë të punojë në grup dhe të ketë aftësi të mira komunikuese.

 

 

 

 

Kandidatët konkurrentë për 1 (një) vend të lirë pune për personel ndihmësakademik me karakter mësimor me detyrë “Laborant Departamenti pranë Departamentit të së Drejtës Penale”, duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;

 2. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master” ose ekuivalente me të;

 3. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata për kryerjen e një vepre penale me dashje;

 4. Të mos jetë marrë ndaj tyre masë disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët konkurrentë, duhet të plotësojnë edhe këto kritere të veçanta:

 1. Të ketë njohuri shumë të mira të përdorimit të programeve bazë kompjuterike;

 2. Preferohet të ketë eksperiencë pune;

 3. Të ketë njohuri të Ligjit të Arsimit të Lartë;

 4. Të dijë të punojë në grup dhe të ketë aftësi të mira komunikuese.

 

 

 

 

Kandidatët konkurrentë për 3 (tre) vende të lira pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ me detyrë “Specialist mësimor, pranë Degës mësimore”, duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;

 2. Të zotërojë minimalisht diplomë të nivelit “Bachelor”;

 3. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata për kryerjen e një vepre penale me dashje;

 4. Të mos jetë marrë ndaj tyre masë disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët konkurrentë, duhet të plotësojnë edhe këto kritere të veçanta:

 1. Preferohet me diplomë “Master” ose ekuivalente me të;

 2. Preferohet të ketë eksperiencë pune;

 3. Të ketë njohuri të Ligjit të Arsimit të Lartë;

 4. Të ketë njohuri të përdorimit të programeve bazë kompjuterike;

 5. Të ketë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit etiko-profesional me kolegët dhe eprorët.

 

 

Kandidatët konkurrentë për 1 (një) vend të lirë pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ me detyrë “Specialist protokoll-arkiva, pranë Degës së Protokoll- Arshiva”, duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;

 2. Të zotërojë të paktën një diplomë të nivelit “Master” ose ekuivalente me to;

 3. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata për kryerjen e një vepre penale me dashje;

 4. Të mos jetë marrë ndaj tyre masë disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët konkurrentë, duhet të plotësojnë edhe këto kritere të veçanta:

 1. Preferohet të ketë eksperiencë pune;

 2. Të ketë njohuri për legjislacionin e arkivave;

 3. Të ketë njohuri në përdorimin e kompjuterit dhe programeve bazë;

 4. Të dijë të punojë në grup dhe të ketë aftësi të mira komunikuese.

 

 

 

Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin kërkesën me shkrim, Curriculum Vitae dhe dokumentacionin (fotokopje e noterizuar) në lidhje me plotësimin e kritereve sipas vendeve të lira të punës, që do të konkurrojnë.

Dokumentat duhet të dorëzohen pranë Degës së Burimeve Njerëzore në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, në adresën Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë.

Përzgjedhja e kandidatëve fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është nga data 28.06.2022 – 12.07.2022.

Për cdo sqarim mund të kontaktoni në numrin e telefonit 04 2431112.

 

 

 

 

.