.

 

 

  • Kandidatët për autoritet drejtues në FD të UT-së dhe kandidatët për anëtar të Senatit Akademik të UT-së, duhet të dërgojnë në mënyrë elektronike në adresën kizut2021@unitir.edu.al, brenda datës 23.05.2021, ora 14.00, listën e vëzhguesve për të cilët kërkojnë akreditim.

 

 

  • Vëzhguesit nga personeli akademik me kohë të plotë në UT, për të cilët nga kandidatët është kërkuar akreditim, duhet të paraqiten në KIZ, ditën e hënë 23.05.2022 dhe ditën e martë, datë 24.05.2021, nga ora 12.00 deri në orën 16.00, për t’u pajisur me autorizimin e akreditimit. Vëzhguesit duhet të kenë me vete:

  1. Fotokopje të kartës së identitetit;

  2. Një fotografi

 

 

  • Vëzhguesit e tjerë, të cilët kërkojnë akreditim, kërkesës së tyre duhet t’i bashkëngjisin:

  1. Fotokopje të kartës së identitetit;

  2. Një fotografi;

  3. Vërtetim nga organizata/institucioni/media, nga të cilat vijnë.

 

 

 

 

 

  Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të UT-së

 

 

 

 

.

Leave A Comment