Në kuadër të programeve të shkëmbimit akademik, Departamenti i së Drejtës Civile ka ftuar për mësimdhënie Prof. Helga Oberloskamp e cila mbështetet nga programi Johann Gottfried Herder i DAAD (Agjenci e Ministrisë gjermane të Arsimit për shkëmbimin akademik).

Prof. Helga Oberloskamp, për periudhën 21.03.2022 – 21.07.2022, do të angazhohet në mësimdhënien e lëndëve të mëposhtme:

  • Introduction to German Legal System and German legal terminology” – nivel fillestar

  • Të drejtë familjare”.

  • Të drejta të fëmijëve sipas Konventës së OKB për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve”.

  • Birësimi në aspektin krahasimor dhe të së drejtës ndërkombëtare private”.

Mësimi do të zhvillohet në gjuhën angleze, në Sallën Doktorale në Fakultetin e Drejtësisë dhe në vijim do të njoftoheni edhe për orarin.

Studentët e interesuar për të ndjekur këto kurse leksionesh, duhet të plotësojnë forms brenda datës 15.03.2022: https://forms.office.com/r/dhn4yV3SNq.

 

Në përfundim të secilit prej kurseve të leksioneve, studentët do të pajisjen me çertifikatë pjesëmarrjeje dhe do të shihet mundësia e ekuivalentimit të lëndëve të mësipërme me një nga lëndët me zgjedhje që studentët do të kenë në vitet e ardhshme ose semestrin aktual sipas rastit.

Departamenti i së Drejtës Civile

Leave A Comment