1. Në kategorinë “Profesorë”, kandidati duhet të plotësojë këto kritere të përgjithshme:

 1. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

 2. Të mbajë së paku titullin akademik “Profesor i asociuar”;

 3. Të ketë përfunduar studimet në fushën e Drejtësisë brenda ose jashtë vendit me mesatare të lartë;

 4. Të zotërojë një prej 5 (pesë) gjuhëve të huaja, përkatësisht gjuhën Angleze, gjuhën Frënge, gjuhën Gjermane, gjuhën Italiane ose gjuhën Spanjolle;

 5. Të ketë njohuri të programeve kompjuterike;

 6. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga puna;

 7. Të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje.

 1. Në kategorinë “Lektorë”, kandidati duhet të plotësojë këto kritere të përgjithshme:

 1. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

 2. Të mbajë së paku gradën shkencore “Doktor”;

 3. Tëketë së paku 2 (dy) vite përvojë pune profesionale;

 4. Të ketë përfunduar studimet në fushën e Drejtësisë brenda ose jashtë vendit me mesatare të lartë;

 5. Të zotërojë një prej 5 (pesë) gjuhëve të huaja, përkatësisht gjuhën Angleze, gjuhën Frënge, gjuhën Gjermane, gjuhën Italiane ose gjuhën Spanjolle;

 6. Të ketë njohuri të programeve kompjuterike;

 7. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga puna;

 8. Të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje.

 1. Në kategorinë“Asistent-lektorë”:

 1. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

 2. Të mbajë së paku diplomën “ Master i Shkencave ”

 3. Të ketë së paku 2 (dy) vite përvojë pune profesionale;

 4. Të zotërojë një prej 5 (pesë) gjuhëve të huaja, përkatësisht gjuhën Angleze, gjuhën Frënge, gjuhën Gjermane, gjuhën Italiane ose gjuhën Spanjolle;

 5. Të ketë njohuri të programeve kompjuterike;

 6. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga puna;

 7. Të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje.

 

 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare dhe pasuniversitare në universitete të njohura jashtë vendit, në mënyrë preferenciale në një prej vendeve anëtare të Organizatës për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin (OECD);

 2. Të ketë përvojë në mësimdhënie;

 3. Të ketë realizuar botime në revista shkencore, referime në konferenca dhe/ose pjesëmarrje në projekte të ndryshme shkencore brenda ose jashtë vendit.

Aplikimet do te dorezohen pranë Departamentit të së Drejtës Penale deri në datën 01.03.2022

Leave A Comment