MBI PËRFUNDIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR PËR KËSHILLAT STUDENTORË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS

DATAT E PROVIMEVE PËR STUDENTËT E PROGRAMIT TË CIKLIT TË TRETË TË STUDIMEVE “MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINALOGJI”
26/01/2022
Thirrje per projekte AUF
31/01/2022
MBI PËRFUNDIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR PËR KËSHILLAT STUDENTORË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS