RINJOFTIM MBI STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË DHE CIKLIT TË PARË TË CILËVE JU KANË ZGJATUR STUDIMET PËRTEJ KOHËZGJATJES MAKSIMALE

STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE PARAQESIN NR E LLOGARISE BANKARE CREDINS , TE SKANUAR/FOTOGRAFUAR, NE ADRESEN :financa@fdut.edu.al, brenda dates 24.12.2021.
16/12/2021
Mbi Lejen vjetore te vitit 2021 per personelin akademik, ndihemes akademik dhe administrativ te Universitetit te Tiranes
22/12/2021
RINJOFTIM MBI STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË DHE CIKLIT TË PARË TË CILËVE JU KANË ZGJATUR STUDIMET PËRTEJ KOHËZGJATJES MAKSIMALE