KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMET “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL, MASTER EKZEKUTIV NE “KRIMINOLOGJISË”

STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE PARAQESIN NR E LLOGARISE BANKARE CREDINS , TE SKANUAR/FOTOGRAFUAR, NE ADRESEN :financa@fdut.edu.al, brenda dates 24.12.2021.
16/12/2021
RINJOFTIM MBI STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË DHE CIKLIT TË PARË TË CILËVE JU KANË ZGJATUR STUDIMET PËRTEJ KOHËZGJATJES MAKSIMALE
22/12/2021
KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMET “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL, MASTER EKZEKUTIV NE “KRIMINOLOGJISË”

.

 

 

 

Kliko këtu -> VENDIM NR.29 DATE 17.12.2021

Kliko këtu -> VENDIM NR.30 DATE 17.12.2021

Kliko këtu -> VENDIM NR.31 DATE 17.12.2021

 

 

 

 

.