NJOFTIM PËR VAKSINIM

. NJOFTOHEN STUDENTET E FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT SE NË MJEDISET E FAKULTETIT JANË KRIJUAR KUSHTET E NEVOJSHME PËR KRYRJEN E VAKSINIMIT NGA PERSONELI MJEKSOR PËRKATËS NGA DATA 11 – 18 TETOR 2021, NË KUADËR TË FILLIMIT TË VITIT AKADEMIK 2021 – 2022.       .

Vaksinimi në Fakultetin e Drejtësisë UT

Sipas Urdhërit nr.395, datë 06.10.2021, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit,”Për caktimin e datës së fillimit dhe mbarimit të vitit akademik 2021-2022 në institucionet e arsimit të lartë ” shkresën nr.5447/2 ,datë 06.10.2021, të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve , ” Për marrjen e masave  për realizimin e proçesit të vaksimit të studentëve dhe personelit […]

RIKUJTES – Periudha e pranimit të aplikimeve për ndjekjen e programeve të studimeve të ciklit të dytë ( Master Shkencor dhe Profesional ) për vitin akademik 2021 – 2022, do të jetë në datat 23 Shtator 2021 – 18 tetor 2021.

PËR HAPJEN E APLIKIMEVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL“, PËR TË GJITHA PROGRAMET E KËTIJ CIKLI STUDIMESH, NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS. KRITERET LIDHUR ME APLIKIMIN SI DHE DOKUMENTACIONIN PËRKATËS I GJENI NË VENDIMIN MË POSHTË.   Udhëzim-nr.17-datë-30.7.2019 Udhëzim Nr.11,datë 02.06.2021 dhe Udhëzim Nr.15,datë 26.05.2020 MODEL […]

“Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar. Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit”

Në kuadër të zbatimit të komponentit të parë të projektit “Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar. Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit” të financuar nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipëria” vijojnë takimet e pedagogëve dhe studentëve të Fakultetit të Drejtësisë për shpërndarjen e pyetësorëve që kanë si qëllim evidentimin […]