NJOFTIM RAUNDI KËRKESË , FAZA 2, NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E FITUESËVE NGA MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Lista e aplikanteve per ciklin e trete te studimeve “Master Ekzekutiv ne Kriminologji”, per vitin akademik 2021-2022
29/10/2021
NJOFTIM PËR MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E 8(TETË) KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, KANDIDATË STUDENTË BRENDA VENDIT
30/10/2021
NJOFTIM RAUNDI KËRKESË , FAZA 2, NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E FITUESËVE NGA MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Fituesi i fundit për fazën e parë, datë 29 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 u përcaktua me vijë të kuqe, në varësi të numrit të  kuotave të paplotësuara, 8(tetë), pra fitues ishin kandidatët me numër rendor nga 1 deri në 8, sipas listës të rënditjes së kandidatëve bashkëlidhur me këtë vendim.Në këtë fazë u rregjistruan 7(shtatë) kandidatë fitues, për rrjedhojë mbetet edhe 1(një) kuotë për tu plotësuar.

Kuotat e paplotësuara në fazën e parë, do të plotësohen në fazën e dytë datë 30 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 me kandidatët e renditur sipas pikëve të fituara mbas vijës së kuqe, në varësi të numrit të  kuotave të paplotësuara, 1(një), pra fitues është  kandidati me numër rendor  1, sipas listës të rënditjes së kandidatëve bashkëlidhur këtij njoftimi.

Kuotat e paplotësuara në fazën e dytë, do të plotësohen në fazën e tretë datë 31 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 me kandidatët e renditur sipas pikëve të fituara mbas vijës së kuqe.