Fituesi i fundit për fazën e parë, datë 29 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 u përcaktua me vijë të kuqe, në varësi të numrit të  kuotave të paplotësuara, 8(tetë), pra fitues ishin kandidatët me numër rendor nga 1 deri në 8, sipas listës të rënditjes së kandidatëve bashkëlidhur me këtë vendim.Në këtë fazë u rregjistruan 7(shtatë) kandidatë fitues, për rrjedhojë mbetet edhe 1(një) kuotë për tu plotësuar.

Kuotat e paplotësuara në fazën e parë, do të plotësohen në fazën e dytë datë 30 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 me kandidatët e renditur sipas pikëve të fituara mbas vijës së kuqe, në varësi të numrit të  kuotave të paplotësuara, 1(një), pra fitues është  kandidati me numër rendor  1, sipas listës të rënditjes së kandidatëve bashkëlidhur këtij njoftimi.

Kuotat e paplotësuara në fazën e dytë, do të plotësohen në fazën e tretë datë 31 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 me kandidatët e renditur sipas pikëve të fituara mbas vijës së kuqe.

 

 

 

Leave A Comment