NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E FITUESËVE NGA MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

NJOFTIM PËR MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË PËR DORËZIMIN E KËRKESAVE NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
26/10/2021
Lista e aplikanteve per ciklin e trete te studimeve “Master Ekzekutiv ne Kriminologji”, per vitin akademik 2021-2022
29/10/2021
NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E FITUESËVE NGA MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Fituesi i fundit për fazën e parë, datë 29 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 u përcaktua me vijë të kuqe, në varësi të numrit të  kuotave të paplotësuara, 8(tetë), pra fitues janë kandidatët me numër rendor nga 1 deri në 8, sipas listës të rënditjes së kandidatëve bashkëlidhur këtij njoftimi.

Kuotat e paplotësuara në fazën e parë, do të plotësohen në fazën e dytë datë 30 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 me kandidatët e renditur sipas pikëve të fituara mbas vijës së kuqe.

Kuotat e paplotësuara në fazën e dytë, do të plotësohen në fazën e tretë datë 31 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 me kandidatët e renditur sipas pikëve të fituara mbas vijës së kuqe.