Vaksinimi në Fakultetin e Drejtësisë UT

RIKUJTES – Periudha e pranimit të aplikimeve për ndjekjen e programeve të studimeve të ciklit të dytë ( Master Shkencor dhe Profesional ) për vitin akademik 2021 – 2022, do të jetë në datat 23 Shtator 2021 – 18 tetor 2021.
06/10/2021
NJOFTIM PËR VAKSINIM
11/10/2021
Vaksinimi në Fakultetin e Drejtësisë UT

Sipas Urdhërit nr.395, datë 06.10.2021, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit,”Për caktimin e datës së fillimit dhe mbarimit të vitit akademik 2021-2022 në institucionet e arsimit të lartë ” shkresën nr.5447/2 ,datë 06.10.2021, të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve , ” Për marrjen e masave  për realizimin e proçesit të vaksimit të studentëve dhe personelit të institucioneve të arsimit të lartë nga personeli mjeksor”  Në ambjetet e Fakultetit të Drejtësisë do të kryhet proçesi i vaksinimit për studentët nga data 11.10.2021-18.10.2021,  në auditorin 105.