RIKUJTES – Periudha e pranimit të aplikimeve për ndjekjen e programeve të studimeve të ciklit të dytë ( Master Shkencor dhe Profesional ) për vitin akademik 2021 – 2022, do të jetë në datat 23 Shtator 2021 – 18 tetor 2021.

“Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar. Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit”
04/10/2021
Vaksinimi në Fakultetin e Drejtësisë UT
08/10/2021
RIKUJTES – Periudha e pranimit të aplikimeve për ndjekjen e programeve të studimeve të ciklit të dytë ( Master Shkencor dhe Profesional ) për vitin akademik 2021 – 2022, do të jetë në datat 23 Shtator 2021 – 18 tetor 2021.

PËR HAPJEN E APLIKIMEVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL“, PËR TË GJITHA PROGRAMET E KËTIJ CIKLI STUDIMESH, NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS. KRITERET LIDHUR ME APLIKIMIN SI DHE DOKUMENTACIONIN PËRKATËS I GJENI NË VENDIMIN MË POSHTË.

 

  1. Udhëzim-nr.17-datë-30.7.2019

  2. Udhëzim Nr.11,datë 02.06.2021 dhe Udhëzim Nr.15,datë 26.05.2020

  3. MODEL Formular Aplikimi – Master 2021-2022

  4. VENDIM Nr. 16 Datë 20.09.2021

  5. Shtojca nr. 5

  6. Shtojca nr. 6

  7. Shtojca nr. 7

  8. FATURË PËR ARKËTIM 3.000 Lekë, Program II Studimi

  9. FATURË PËR ARKËTIM 2.000 Lekë