NJOFTIM PËR MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E 8(TETË) KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, KANDIDATË STUDENTË BRENDA VENDIT

SIPAS LISTAVE TË RENDITJES TË KANDIDATËVE TË SHPALLURA NË FAQEN ZYRTARE WEB DHE TË AFISHUARA NË MJEDISET E FAKULTETIT TË DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS KËTO 8 (TETË) KUOTA TË PAPLOTËSUARA U PLOTËSUAN NGA MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021 PËRKATËSISHT: 7 KUOTA U […]

NJOFTIM RAUNDI KËRKESË , FAZA 2, NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E FITUESËVE NGA MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Fituesi i fundit për fazën e parë, datë 29 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 u përcaktua me vijë të kuqe, në varësi të numrit të  kuotave të paplotësuara, 8(tetë), pra fitues ishin kandidatët me numër rendor nga 1 deri në 8, sipas listës të rënditjes së kandidatëve bashkëlidhur me këtë vendim.Në këtë fazë u rregjistruan 7(shtatë) […]

Lista e aplikanteve per ciklin e trete te studimeve “Master Ekzekutiv ne Kriminologji”, per vitin akademik 2021-2022

I10331029G I20515007S J80203053F J05630109M J15530067H J60203042L I75917046G J21206060W J75707095B I00725096M J50130062S J26011071U G21018105D J70524048N J60430011I J60415050W H15220081E J06111003L J15629118H I40309091C J85813046I I75522111K J80726044V I60915071M J51202043P J30508083J J50815102U J01209075N I95125034B J65823082G J50912045I I00526007C I95625142N H50519071S J75203060U J85820016W I50212179W

NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E FITUESËVE NGA MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Fituesi i fundit për fazën e parë, datë 29 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 u përcaktua me vijë të kuqe, në varësi të numrit të  kuotave të paplotësuara, 8(tetë), pra fitues janë kandidatët me numër rendor nga 1 deri në 8, sipas listës të rënditjes së kandidatëve bashkëlidhur këtij njoftimi. Kuotat e paplotësuara në fazën e […]

NJOFTIM PËR MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË PËR DORËZIMIN E KËRKESAVE NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Në zbatim të Urdhërit të Përbashkët të QSHA dhe RASH  Nr. 6 datë 25.06.2021, “Për miratimin e kalendarit për procesin e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimit me karakter profesional, në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, si dhe në programet e […]

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës do të marrë pjesë në edicionin e 38th të konkursit ndërkombëtar Jean-Pictet Competition që do të zhvillohet në datat 19 deri 26 Mars 2022

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës do të marrë pjesë në edicionin e 38th të konkursit ndërkombëtar Jean-Pictet Competition që do të zhvillohet në datat 19 deri 26 Mars 2022, në Durrës. Fakulteti do të përfaqësohet nga dy skuadra studentësh,  një skuadër anglishtfolëse dhe një skuadër frëngjishfolëse, secila me nga 3 studentë në përbërje. Preferohen studentët […]

Njoftim për vende të lira pune

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 11 (njëmbëdhjetë) vende të lira pune për pesonel ndihmësakademik (me karakter mësimor dhe me karakter administrativ) me kohë të plotë, të emërtesave si më poshtë:   Laborant Departamenti pranë Departamentit të së Drejtës Publike; Kryetar Dege, pranë Degës mësimore; Sekretare mësimore, pranë Degës mësimore; Kryetar […]

NJOFTIM PËR LËNDËT ME ZGJEDHJE PËR PROGRAMET MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL

.   NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITIT TË PARË DHE TË DYTË QË NDJEKIN NJË PROGRAM STUDIMI NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL, SE PËR TU REGJISTRUAR NË LËNDËT ME ZGJEDHJE SIPAS PLANEVE MËSIMORE JANË TE DETYRUAR TË PARAQITEN PERSONALISHT PRANË SEKRETARISË MËSIMORE TË FDUT PËR TË ZGJEDHUR LËNDËT […]

LISTAT E APLIKANTËVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL

PUBLIKOHEN LISTAT E APLIKANËVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL.   PAS FAZËS SË APLIKIMEVE DHE PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE TË APLIKANËTVE JENI TË LUTUR TË VERIFIKONI TË DHËNAT TUAJA.   NË RAST SE KONSTATONI TË DHËNA PERSONALE JO TË SAKTA BRËNDA DATËS 24.10.2021 DËRGONI NJË EMAIL NË […]