Kriteret për pedagogë të jashtëm Departamenti të së Drejtës Civile dhe Penale për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 si më poshtë vijon:

“Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar”
29/09/2021
“Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar. Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit”
04/10/2021
Kriteret për pedagogë të jashtëm Departamenti të së Drejtës Civile dhe Penale për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 si më poshtë vijon:

 

Dokumentat dorëzohen në zyrat e Departamenteve përkatëse pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës.

DATA E FUNDIT E APLIKIMEVE TË KANDIDATËVE ËSHTË 08 Tëtor 2021

 

 

 

.