LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE  PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE
NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË  “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
 VITI AKADEMIK  2021 – 2022
Nr. ID Personale Emërtimi i programit të studimit nga transferohet dhe lloji(Bachelor, PICD) IAL – ja nga transferon studimet Viti  i studimit i ndjekur në vitin akademik 2020 – 2021 Kreditet(ECTS) të grumbulluara nga kandidati Emërtimi i programit të studimit ku  transferohet dhe lloji(Bachelor, PICD) Viti i studimit ku transferohet ECTS e njohura Pikët e akorduara Statusi i kandidatit Fitues/Jofitues Shënime të veçanta
Kriteri 1, mesatarja e shkollës së mesme Kriteri 2, mesatarja e shkollës së lartë Kriteri 3,IAL nga vjen Pikët totale
1 K25527050A PICD Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres I 60 PICD 2 45 7.41 8.11 15.52 Fitues
2 K25421010I PICD Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres I 48 PICD 2 40 7.94 7.14 15.08 Fitues
3 H35503191M PICD Universiteti  “Aleksander Xhuvani”, Elbasan I 60 PICD 60 8.88 8.88 Jofitues Mungon Diploma e Shkolles se Mesme
4 K25201052P PICD Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres I 60 PICD 45 6.44 6.44 Jofitues Mungon Diploma e Shkolles se Mesme
5 I75306044J PICD Universiteti “Marin Barleti” I 60 PICD 14 9.04 9.27 18.31 Jofitues Nuk ka kreditet minimale te domosdoshme per transferimin e studimeve
6 K15504039L PICD Universiteti Mesdhetar I 60 PICD 28 7.45 7.3 14.75 JoFitues Nuk ka kreditet minimale te domosdoshme per transferimin e studimeve

Leave A Comment