Për të nxitur kërkimin shkencor cilësor, si dhe përdorimin e librarisë digjitale JSTOR, AADF në kuadër të projektit CleanScore,  ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar “Konkursin Kombëtar të Punimeve Kërkimore – 2″.

Pjesëmarrja në këtë konkurs është e hapur për të gjithë studentët që ndjekin aktualisht studimet në të gjitha universitetet në Shqipëri. Punimet që do të pranohen në konkurs nuk kanë kufizim për fushën e studimit.

Thirrja për konkursin është shpallur dhe mund ta gjeni të bashkangjitur në linkun e mëposhtëm:

Në këtë link  gjeni të shpjeguar se si mund të keni qasje në librarinë digjitale JSTOR jashtë ambienteve të fakultetit.

Për çdo pyetje më kontaktoni.
Faleminderit,

Enrik Keco

Leave A Comment