Datat e Provimeve viti parë të Programit Master Ekzekutiv në Kriminologji

Datat e provimeve viti i parë dhe vitit i dytë të Programit Master i Shkencave (penal/ civil/ publik), Master Profesional (penal/ civil/ publik) me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, studentët e Masterit Profesional Eu Business Law dhe studentët e Programit Master i Shkencave dhe Master Profesional programi i vjetër 2011 – 2012
28/07/2021
NJOFTIM MBI SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PER DY ANETARE TE KLGJ DHE KLP
02/08/2021
Datat e Provimeve viti parë të Programit Master Ekzekutiv në Kriminologji

Njoftohen studentët e vitit të parë të Programit Master Ekzekutiv në Kriminologji se provimet e sezonit të vjeshtës (shtator 2021)  për vitin akademik 2020 – 2021 do te zhvillohen online  sipas lëndëve, datave dhe orareve bashkëlidhur këtij njoftimi.

 

Regjistrimi  i provimeve për studentët do të bëhet online,   në periudhën nga 01 Gushti 2021 deri në 23 Gusht 2021, në këtë formë:

 

Plotësohet formulari i regjistrimit bashkëngjitur këtij njoftimi nga ana e studentit, për lëndët të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim online dhe i përcillen sekretares mësimore në email, në mënyrë që të kryhen verifikimet përkatëse dhe më tej të mundësohet përdorimi i platformës Online.

 

Studentët e Programit Master Ekzekutiv në Kriminologji ka të drejtë të jape provime pa kufizim kreditesh, ndërsa për rishikim note (përmirësim) ka të drejtë të jape dy lëndë.

 

 

Formularët e plotësuar të përcillen në adresën e emailit si më poshtë:

 

marsela.zurbo@fdut.edu.al

 

Kliko këtu ->DATAT E PROVIMEVE PËR PROGRAMIN MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI VITI PARE

 

Kujdes: Formularet e regjistrimit per cdo student jane ndare ne:

 

Kliko këtu -> Formular regjistrimi per lendet e mbartura dhe rishikim note