Njoftohen studentët e vitit të tretë të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të plotë dhe  studentët e vitit të katërt të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të pjesshme, se provimet e paradiplomes(muaji Shtator) për vitin akademik 2020 – 2021 do te zhvillohen online  sipas lëndëve, datave dhe orareve bashkëlidhur këtij njoftimi.

 

Regjistrimi  i provimeve për studentët e vitit të tretë të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të plotë dhe i studentëve të vitit të katërt të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të pjesshme do të bëhet online, në periudhën nga 01 Gushti 2021 deri në 23 Gusht 2021, në këtë formë:

 

Plotësohen formularët e regjistrimit bashkëngjitur këtij njoftimi sipas programit përkatës nga ana e studentit, për lëndët të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim online dhe i përcillen sekretares mësimore në email, në mënyrë që të kryhen verifikimet përkatëse dhe më tej të mundësohet përdorimi i platformës Online.

 

Studentët e vitit të tretë të programit të ciklit të pare “Bachelor” me kohë të plotë mund të japin maksimumi deri 30 kredite për provimet e mbartura dhe 4 lëndë rishikim note nga te tre vitet e studimit.

 

Studentët e vitit të katërt të programit të ciklit të pare “Bachelor” me kohë të pjesshme mund të japin maksimumi deri 25 kredite për provimet e mbartura dhe 4 lëndë rishikim note nga te katërt vitet e studimit.

Studentët të cilët nuk kanë adresa zyrtare do të bëhet e mundur krijimi i emaileve dhe do ju nisen në adresat personale për të pasur akses në platformën Online Microsoft Teams.

 

Formularët e plotësuar të përcillen në adresat e emailit si më poshtë:

 

Programi Bachelor viti 3, Viti Akademik 2020 – 2021 dhe studentët përsëritës, me kohë e plotë: desjana.bezhani@fdut.edu.al

 

Programi Bachelor viti 3, Viti Akademik 2019 – 2020 dhe studentët përsëritës, me kohë e plotë: desjana.bezhani@fdut.edu.al

 

Programi Bachelor viti 4 , me kohë të pjesshme: mimoza.cenaj@fdut.edu.al

 

 

Kliko këtu -> DATAT E PROVIMEVE TË SEZONIT TË PARADIPLOMËS ( SHTATOR) PËR  PROGRAMIN E CIKLIT TE PARE “ BACHELOR” SISTEMI ME KOHE TE PLOTE

 

 

 

Kliko këtu ->DATAT E PROVIMEVE TË  SEZONIT TË PARADIPLOMËS ( SHTATOR) PËR PROGRAMIN E CIKLIT TE PARE “BACHELOR” ME KOHE TE PJESSHME PËR STUDENTËT E VITIT TË FUNDIT TË STUDIMIT

 

Kujdes: Formularet e regjistrimit per cdo student jane ndare ne:

 

1.Formulari Paradiplome Bachelor me Kohë të Plotë (Mbartje & Rishikim Note )

 

2.Formulari Paradiplome Bachelor me Kohe te Pjesshme (Mbartje & Rishikim Note )

 

Leave A Comment