Njoftohen studentët e vitit të parë dhe vitit të dytë të Programit Master i Shkencave (penal/ civil/ publik), studentët e vitit të pare dhe të dytë Master Profesional (penal/ civil/ publik) me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, studentët e Masterit Profesional Eu Business Law dhe studentët e Programit Master i Shkencave dhe Master Profesional programi i vjetër 2011 – 2012, se provimet e vjeshtës (muaji Shtator) dhe paradiploma për vitin akademik 2020 – 2021 do te zhvillohen online  sipas lëndëve, datave dhe orareve bashkëlidhur këtij njoftimi.

 

 

Regjistrimi  i provimeve për studentët e të gjitha programeve të lartpërmendura do të bëhet online,   në periudhën nga 01 Gushti 2021 deri në 23 Gusht 2021, në këtë formë:

 

 

Plotësohen formularët e regjistrimit bashkëngjitur këtij njoftimi sipas programit përkatës nga ana e studentit, për lëndët të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim online dhe i përcillen sekretares mësimore në email, në mënyrë që të kryhen verifikimet përkatëse dhe më tej të mundësohet përdorimi i platformës Online.

 

 

Studentët e vitit të parë të të gjitha Programeve Master i Shkencave dhe Master Profesional mund të japin maksimumi deri 30 kredite për provimet e mbartura dhe 2 lëndë rishikim note nga lëndët e vitit të parë studimit.

 

 

Studentët e vitit të dytë të të gjitha Programeve Master i Shkencave dhe Master Profesional mund të japin maksimumi deri 30 kredite për provimet e mbartura dhe 3 lëndë rishikim note nga lëndët e vitit të pare dhe të dytë të  studimit.

 

 

Studentët e vitit të parë të Programit Master Profesional Eu Business Law mund të japin maksimumi deri 30 kredite për provimet e mbartura dhe 3 lëndë rishikim note nga lëndët e vitit të parë studimit

 

 

Studentët të cilët nuk kanë adresa zyrtare do të bëhet e mundur krijimi i emaileve dhe do ju nisen në adresat personale për të pasur akses në platformën Online Microsoft Teams.

 

 

 

Formularët e plotësuar të përcillen në adresën e emailit si më poshtë:

 marsela.zurbo@fdut.edu.al

 

 

 

Kliko këtu -> DATAT E PROVIMEVE TË PROGRAMIT MASTER I SHKENCAVE DHE PROFESIONAL

 

 

 

Kujdes: Formularet e regjistrimit per cdo student jane ndare ne:

 

 

FORMULAR REGJISTRIMI PER PROVIME – PROGRAMI MASTER PROFESIONAL DHE MASTER I SHKENCAVE PROGRAMI I VJETER 2011 – 2012

 

FORMULAR REGJISTRIMI PER PROVIME – PROGRAMI MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW

 

FORMULAR REGJISTRIMI PER PROVIME – PROGRAMI MASTER PROFESIONAL NE E DREJTE CIVILE SISTEMI ME KOHE TE PLOTE DHE PJESSHME VITI I DHE II

 

FORMULAR REGJISTRIMI PER PROVIME – PROGRAMI MASTER PROFESIONAL NE E DREJTE PENALE SISTEMI ME KOHE TE PLOTE DHE PJESSHME VITI I DHE II

 

FORMULAR REGJISTRIMI PER PROVIME – PROGRAMI MASTER PROFESIONAL NE E DREJTE PUBLIKE SISTEMI ME KOHE TE PLOTE DHE PJESSHME VITI I DHE II

 

FORMULAR REGJISTRIMI PER PROVIME – PROGRAMI MASTER I SHKENCAVE NE E DREJTE CIVILE VITI I dhe II

 

FORMULAR REGJISTRIMI PER PROVIME – PROGRAMI MASTER I SHKENCAVE NE E DREJTE PENALE VITI I dhe II

 

FORMULAR REGJISTRIMI PER PROVIME – PROGRAMI MASTER I SHKENCAVE NE E DREJTE PUBLIKE VITI I dhe II

Leave A Comment