NJOFTIM MBI MBROJTJEN E TEMËS SË DIPLOMËS BACHELOR PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis Entit Rregullator të Energjisë (ERE)
28/06/2021
NJOFTIM MBI MBROJTJEN E TEMËS SË DIPLOMËS MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021
30/06/2021
NJOFTIM MBI MBROJTJEN E TEMËS SË DIPLOMËS BACHELOR PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

Njoftohen studentët e vitit të tretë të Programit të Ciklit të Parë të Studimit “Bachelor” se mbrojtja e diplomës do të jetë në datë 23 korrik 2021.

Dorëzimi i temave të diplomës do të bëhet pranë departamenteve përkatë përpara dates së mbrojtjes.

Temat e diplomës duhet të jenë të firmosura nga pedagogu udhëheqës.

Ju nuk do të paraqiteni fizikisht për mbrojtjen e temës së diplomës përpara komisioneve, pasi vlerësimi i tyre bëhet pa prezantimin tuaj.

P.S. Të gjithë studentët duhet të kenë shlyer të gjitha detyrimet akademike dhe detyrimet financiare ndaj Fakultetit të Drejtësisë së UT-së.