Në kuadër të projektit “Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions – LeTSGEPs” më datë 15 Qershor 2021, ora 10.00-11.00  në platformën MS-Teams, do të prezantohet  “Plani i Barazisë Gjinore për UT, Qershor 2020- Maj 2021”. Ky projekt zbatohet nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.  Nga ana e organizatorëve kërkohet pjesëmarrja e së paku 4-5 personave për Fakultet. 

Pani të Barazisë Gjinore është një kërkesë e domosdoshme në aplikimet e financuara nga Bashkimi Evropian në kuadër të thirrjeve për projekte “Horizon 2021-2027”. Ky aktivitet do të jetë një mundësi e mirë për t’u njohur në detaje me disa indikatorë të rëndësishëm të Universitetit të Tiranës dhe masat e parashikuara për të siguruar zbatimin e planit gjatë periudhës Qershor 2021- Maj 2022. 

Për të hyrë në takim ndiqni link-un e mëposhtëm në platformën Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aC76LmRlSZjiAG5bvTc_X9cFDbgZfXjdfAnx1ObWW-7M1%40thread.tacv2/1623071801425?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab071936-eda8-484c-9b3d-fbd21dbd0826%22%2c%22Oid%22%3a%220483501f-f0cf-4371-ad19-f5ec14375ad3%22%7d

Leave A Comment