.

Njoftohen studentët e vitit të tretë të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të plotë dhe  studentët e vitit të katërt të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të pjesshme, se provimet e paradiplomes për vitin akademik 2020 – 2021 do te zhvillohen online  sipas lëndëve, datave dhe orareve bashkëlidhur këtij njoftimi.

Regjistrimi  i provimeve për studentët e vitit të tretë të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të plotë edhe i studentëve të vitit të katërt të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të pjesshme do të bëhet online në periudhën  23 Qershor 2021 –  27 Qershor 2021, në këtë formë:

Plotësohen formularët e regjistrimit bashkëngjitur këtij njoftimi sipas programit përkatës nga ana e studentit, për lëndët të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim online dhe i përcillen sekretares mësimore në email, në mënyrë që të kryhen verifikimet përkatëse dhe më tej të mundësohet përdorimi i platformës Online.

Studentët e vitit të tretë të programit të ciklit të pare “Bachelor” me kohë të plotë mund të japin maksimumi deri 30 kredite për provimet e mbartura dhe 4 lëndë rishikim note nga te tre vitet e studimit.

Studentët e vitit të katërt të programit të ciklit të pare “Bachelor” me kohë të pjesshme mund të japin maksimumi deri 25 kredite për provimet e mbartura dhe 4 lëndë rishikim note nga te katërt vitet e studimit.

 

Studentët të cilët nuk kanë adresa zyrtare do të bëhet e mundur krijimi i emaileve dhe do ju nisen në adresat personale për të pasur akses në platformën Online Microsoft Teams.

.

.

Formularët e plotësuar të përcillen në adresat e emailit si më poshtë:

.

Programi Bachelor viti 3, Viti Akademik 2020 – 2021 dhe studentët përsëritës, me kohë e plotë:  desjana.bezhani@fdut.edu.al

Programi Bachelor viti 3, Viti Akademik 2019 – 2020 dhe studentët përsëritës, me kohë e plotë: liljana.dimroci@fdut.edu.al

Programi Bachelor viti 4 , me kohë të pjesshme:

sabajeta.bana@fdut.edu.al

.

 

 

.

Kliko këtu ->  DATAT E PROVIMEVE BACHELOR SISTEMI ME KOHË TË PLOTË DHE MË KOHË TË PJESSHME

.

.

Kujdes: Formularet e regjistrimit per cdo student jane ndare ne:

.

 

.

Kliko këtu -> Formular regjistrimi për lëndët e mbartura dhe për rishikim note, Bachelor me kohe te plotë

.

 

.

Kliko këtu -> Formular regjistrimi për lëndët e mbartura dhe për rishikim note, Bachelor me kohe te pjesshme

 

Leave A Comment