.
.

Njoftohen studentët e:

  • Vitit të pare dhe të dytë të programit të ciklit të dytë “Master i Shkencave dhe Master Profesional” kohë e plotë, sezoni i verës Online për vitin akademik 2020 – 2021 nuk kanë nevoje te plotesojnë formularët bashkangjitur këtij njoftimi.

  • Vitit të dytë të programit të ciklit të dytë “Master Profesional” kohë e pjesshme, se për sezonin e verës Online për vitin akademik 2020 – 2021 duhet te regjistrohen sipas formularit bashkangjitur këtij njoftimi.

  • Vitit të pare përseritës të programit të ciklit të dytë “Master i Shkencave dhe Master Profesional” kohë e plotë dhe e pjesshme, sezoni i verës, Online për vitin akademik 2020 – 2021 duhet te regjistrohen sipas formularit bashkangjitur këtij njoftimi.

  • Vitit të dytë të programit të ciklit të dytë “Master Shkencave dhe Master Profesional” kohë e plotë, sezoni paradiplomë (mbartje dhe përmirësim note) për vitin akademik 2020 – 2021, se provimet do te zhvillohen Online sipas lëndëve, datave dhe orareve bashkëlidhur këtij njoftimi. Regjistrimi i provimeve për studentët do të bëhet Online në periudhën  26 Maj 2021 –  07 Qeshor 2021 ora 14:00 sipas formularëve bashkangjitur këtij njoftimi.

  • Vitit të dytë të programit të ciklit të dytë “Master Profesional” kohë e pjesshme, sezoni paradiplomë për vitin akademik 2020 – 2021, se provimet do te zhvillohen onlinesipas lëndëve, datave dhe orareve bashkëlidhur këtij njoftimi. Regjistrimi i provimeve për studentët do të bëhet Online në periudhën  26 Maj 2021 –  07 Qeshor 2021 ora 14:00 sipas formularëve bashkangjitur këtij njoftimi.

  • Studentët e programit “Master Shkencave dhe Master Profesional” viti 2011 – 2012 se provimet do te zhvillohen Onlinesipas datave dhe orarit bashkëlidhur këtij njoftimi. Regjistrimi i provimeve për studentët do të bëhet Online në periudhën 26 Maj 2021 – 07 Qeshor 2021 ora 14:00.

  • Vitit të pare Master Profesional EU Business Law”, sezoni paradiplomë (mbartje dhe përmirësim note) për vitin akademik 2020 – 2021, se provimet do te zhvillohen onlinesipas lëndëve, datave dhe orareve bashkëlidhur këtij njoftimi. Regjistrimi i provimeve për studentët do të bëhet Online në periudhën 07 deri 09 Korrik 2021 ora 14:00.

Të plotësohen formularët e regjistrimit bashkëngjitur këtij njoftimi sipas programit përkatës nga ana e studentit, për lëndët të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim online dhe i përcillen sekretares mësimore në email, në mënyrë që të kryhen verifikimet përkatëse dhe më tej të mundësohet përdorimi i platformës Online.

Studentët ne sezonin paradiplome mund të japin maksimumi deri 30 kredite për provimet e mbartura dhe 3 lëndë përmirësim note nga te dy vitet e studimit.

 Studentët të cilët nuk kanë adresa zyrtare do të bëhet e mundur krijimi i emaileve dhe do ju nisen në adresat personale për të pasur akses në platformën Online Microsoft Teams.

 

.

 

 

.

Kliko këtu -> DATAT E MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL

 

.

 

.

Formularët e plotësuar të përcillen në adresën e emailit si më poshtë:

marsela.zurbo@fdut.edu.al

 

.

KLIKO KËTU ->PROGRAMI MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW

KLIKO KËTU ->PROGRAMI MASTER PROFESIONAL NE E DREJTE CIVILE SISTEMI ME KOHE TE PLOTE,VITI II

KLIKO KËTU ->PROGRAMI MASTER PROFESIONAL NE E DREJTE PENALE SISTEMI ME KOHE TE PLOTE, VITI II

KLIKO KËTU ->PROGRAMI MASTER PROFESIONAL NE E DREJTE PUBLIKE SISTEMI ME KOHE TE PLOTE,VITI II

KLIKO KËTU ->PROGRAMI MASTER PROFESIONAL SISTEMI ME KOHE TE PJESSHME, SEZONI PARADIPLOME

KLIKO KËTU ->FORMULAR REGJISTRIMI PER PERMIRESIM NOTE

KLIKO KËTU ->FORMULAR REGJISTRIMI PER STUDENTET PERSERITES TE VITIT TE PARE

KLIKO KËTU ->PROGRAMI MASTER I SHKENCAVE NE E DREJTE CIVILE VITI II

KLIKO KËTU ->PROGRAMI MASTER I SHKENCAVE NE E DREJTE PENALE VITI II

KLIKO KËTU ->PROGRAMI MASTER I SHKENCAVE NE E DREJTE PUBLIKE VITI II

KLIKO KËTU ->PROGRAMI MASTER PROFESIONAL DHE MASTER I SHKENCAVE PROGRAMI I VJETER 2011 – 2012, SEZONI PARADIPLOME

Leave A Comment