Njoftohen studentët e vitit të pare dhe vitit të dytë të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master I Shkencave në Drejtësi”, të vitit të tretë të programit të ciklit të pare “Bachelor” me kohë të plotë, studentët e vitit të pare dhe të dytë të programeve Master Shkencor dhe Master Profesional, studentët e vitit të katërt të programit të ciklit të pare “Bachelor” me kohë të pjesshme, studentët e programeve të ciklit të dytë Master Profesional me kohë të pjesshme si dhe studentët e programit të vitit 2011 – 2012 Master I Shkencave dhe Master Profesional, të cilët për arsye të ndryshme nuk u paraqitën në provimet online të sezonit të dimrit për vitin akademik 2020 – 2021 mund të japin provimet sipas lëndëve, datave dhe orareve bashkëlidhur këtij njoftimi.

 

Regjistrimi i tyre do të bëhet online në periudhën 10 maj 2021 – 14 maj 2021, në këtë formë:
Formularët bashkengjitur këtij njoftimi sipas programit përkatës, për lëndët për të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim, në mënyrë që sekretaria mësimore të kryej verifikimet përkatëse dhe më tej të mundësohet përdorimi i platformës Online.
Studentët të cilët nuk kanë adresa zyrtare do te bëhet e mundur krijimi i emaileve dhe do ju nisen ne adresat personale për të pasur akses në platformën Online Microsoft Teams.
Formularët e plotesuar të përcillen në adresat e emailit si më poshtë:
Programi i Integruar viti 1, “Master I Shkencave në Drejtësi”:
mimoza.cenaj@fdut.edu.al
Programi i Integruar viti 2, “Master I Shkencave në Drejtësi”::
mimoza.cenaj@fdut.edu.al
Programi Bachelor viti 3, Viti Akademik 2020 – 2021, Me kohë e plotë:
desjana.bezhani@fdut.edu.al
Programi Bachelor viti 3, Viti Akademik 2019 – 2020, Me kohë e plotë:
liljana.dimroci@fdut.edu.al
Programi Bachelor ,me kohë të pjesshme:
sabajeta.bana@fdut.edu.al
Programi Master Shkencor dhe Profesional me kohë të plotë:
marsela.zurbo@fdut.edu.al
Programi Master Shkencor dhe Profesional, Viti Akademik 2011 – 2012:
marsela.zurbo@fdut.edu.al
Programi Master Profesional me kohë të pjesshme:
marsela.zurbo@fdut.edu.al
Kliko këtu -> PROGRAMIT TE INTEGRUAR TE CIKLIT TE DYTE SISTEMI ME KOHE TE PLOTE, VITI  I DHE II
Kliko këtu ->  BACHELOR SISTEMI ME KOHE TE PLOTE
Kliko këtu ->  PROGRAMIT MASTER SISTEMI ME KOHE TE PLOTE Master Profesional
Kliko këtu ->  PROGRAMIT MASTER SISTEMI ME KOHE TE PLOTE Master Shkencor

Leave A Comment