MBI MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROVIMEVE TË SEMESTRIT TË PARË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS