Për kriteret e pranimit Vendim Nr.3, Date 12.01.2021 dhe Vendim Nr.4, Date 12.01.2021