MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE CIVILE ,Faza 3

MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE CIVILE DEGA E DYTË ,Faza 3

MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE PENALE ,Faza 3

MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE PENALE DEGA E DYTË ,Faza 3

MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE PUBLIKE ,Faza 3

MASTER PROFESIONAL NE TE DREJTE PENALE ,Faza 3

MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW ,Faza 3

.

MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW DEGA E DYTË ,Faza 3

BAZUAR NE UDHEZIMIN NR.17, DATE 30.07.2019, NR.7655/1 PROT.,TE MASR, KREU IV/4 PIKA 3 KANDIDATET KANE TE DREJTEN E ANKIMIT NE IAL BRENDA 3 DITEVE KALENDARIKE NGA DITA E SHPALLJES SE REZULTATEVE NË ADRESËN E EMAILIT: master@fdut.edu.al

REGJISTRIMI I KANDIDATEVE FITUES DO TE REALIZOHEN NGA DATA 20.12.2020 DERI NE DATEN 22.12.2020, PREJ ORË 09:00 – 17:00 PRANE AMBIENTEVE TE FAKULTETIT TE DREJTESISE, NE KOMISIONIN E NGRITUR PER REALIZIMIN E KETIJ PROÇESI.

Leave A Comment