SHPALLEN KANDIDATET FITUES PËR FAZËN DYTË NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:

AKTIVITET PËR FILLIMIN E PROGRAMIT TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJ
14/12/2020
SHPALLEN KANDIDATET FITUES PËR FAZËN TRETË NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:
19/12/2020
SHPALLEN KANDIDATET FITUES PËR FAZËN DYTË NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:

MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE CIVILE DEGA E DYTË ,Faza 2

MASTER I SHLKENCAVE NE TE DREJTE PENALE ,Faza 2

MASTER I SHLKENCAVE NE TE DREJTE PENALE DEGA E DYTË ,Faza 2

MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE PUBLIKE ,Faza 2

MASTER PROFESIONAL NE TE DREJTE CIVILE ,Faza 2

MASTER PROFESIONAL NE TE DREJTE PENALE ,Faza 2

MASTER PROFESINAL NE TE DREJTE PUBLIKE ,Faza 2

MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW ,Faza 2

MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW DEGA E DYTË ,Faza 2

BAZUAR NE UDHEZIMIN NR.17, DATE 30.07.2019, NR.7655/1 PROT.,TE MASR, KREU IV/4 PIKA 3 KANDIDATET KANE TE DREJTEN E ANKIMIT NE IAL BRENDA 3 DITEVE KALENDARIKE NGA DITA E SHPALLJES SE REZULTATEVE NË ADRESËN E EMAILIT: master@fdut.edu.al

REGJISTRIMI I KANDIDATEVE FITUES DO TE REALIZOHEN NGA DATA 15.12.2020 DERI NE DATEN 17.12.2020 PRANE AMBIENTEVE TE FAKULTETIT TE DREJTESISE, NE KOMISIONIN E NGRITUR PER REALIZIMIN E KETIJ PROÇESI.