TË GJITHË KANDIDATET FITUES NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” DUHET TË PARAQITEN PRANË FAKULTETIT TË DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS PËR TË KRYER PROÇEDURËN E REGJISTRIMIT, SIPAS PROGRAMIT KU JANE SHPALLUR FITUES, DUKE NISUR NGA DATA 02.12.2020 DERI NË DATËN 11.12.2020, PREJ ORËS 09:00 – 17:00.

SHPALLEN KANDIDATET FITUES NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:
25/11/2020
Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 5, Faza 3, Datë 03.12.2020, Ora 08:00 – 16:00
02/12/2020
TË GJITHË KANDIDATET FITUES NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” DUHET TË PARAQITEN PRANË FAKULTETIT TË DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS PËR TË KRYER PROÇEDURËN E REGJISTRIMIT, SIPAS PROGRAMIT KU JANE SHPALLUR FITUES, DUKE NISUR NGA DATA 02.12.2020 DERI NË DATËN 11.12.2020, PREJ ORËS 09:00 – 17:00.