SHPALLEN KANDIDATET FITUES NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:

Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 5,Faza 2, Datë 25.11.2020 deri 27.11.2020
25/11/2020
TË GJITHË KANDIDATET FITUES NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” DUHET TË PARAQITEN PRANË FAKULTETIT TË DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS PËR TË KRYER PROÇEDURËN E REGJISTRIMIT, SIPAS PROGRAMIT KU JANE SHPALLUR FITUES, DUKE NISUR NGA DATA 02.12.2020 DERI NË DATËN 11.12.2020, PREJ ORËS 09:00 – 17:00.
02/12/2020
SHPALLEN KANDIDATET FITUES NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE: